ข้าราชการ

ข้าราชการ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้าราชการประจำศูนย์ฯ  จำนวน  8 คน

@spkphusing