งานพัฒนาด้านหม่อนไหม ส่งมอบไข่ไหมให้แก่เกษตรกร

ในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

งานพัฒนาด้านหม่อนไหม ส่งมอบไข่ไหมให้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 36 แผ่น เพื่อให้เกษตรกรได้รับไข่ไหมพันธุ์ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานนำไปเลี้ยงเพื่อผลิตรังไหม/เส้นไหมที่มีคุณภาพต่อไป


@spkphusing