ต้อนรับคณะดูงาน

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ

 

    

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ งานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืชผสมผสาน และงานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

@spkphusing