ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรเพาะเห็ด

ณ บ้านกลาง บ้านตะแบง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามผลเกษตรกรเพาะเห็ดในพื้นที่ บ้านกลาง บ้านตะแบง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบ กปร. 2565 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางรม เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจต่อไป


@spkphusing