ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ณ แปลงนางานพัฒนาด้านข้าวในพื้นที่ศูนย์ฯ 

  

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนางานพัฒนาด้านข้าวในพื้นที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ ข้าวหอมดอกมะลิ 105 สำหรับผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวนั้น ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับใช้ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป

@spkphusing