สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

ณ แปลงนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ศูนย์ฯ

   

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ ข้าวหอมดอกมะลิ 105 สำหรับผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวนั้น ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับใช้ในการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป สำหรับการลงแขกเกี่ยวข้าวนั้น เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ซึ่งจะทำให้เกิดความสมัครสมาน ความสามัคคี ความมีน้ำใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเสียสละ และการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และครอบครัวภายในหน่วย ที่สำคัญเป็นการน้อมนำ ศาสตร์พระราชามาปรับ/ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้เรียนรู้หลักการทรงงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

@spkphusing