ลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรต้นแบบ

ณ ตำบลห้วยตึ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรต้นแบบ โดยมี นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย

นางสาวอังคะนา ช่อประพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ลงพื้นที่เกษตรกร จำนวน 2 ราย ได้แก่

????1) นายอัธยาไส แก้วมงคล เกษตรกรต้นแบบด้านปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากการทำนา จำนวน 4 ไร่ ตำบลห้วยตึ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปัจจัยการผลิตจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และสามารถนำไปขายแหล่งรับซื้อในอำเภอภูสิงห์ โดยจากการสอบถามเกษตรกร พบว่า หลังจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา สามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมี ในการทำนาครั้งต่อไป

????2) นางสมุทร มาจาด เกษตรกรต้นแบบด้านการทำระบบวนเกษตร จำนวน 12 ไร่ ตำบลห้วยตึ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ยางนา มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม ทุเรียน  นอกจากนี้ได้มีการทำปศุสัตว์ เลี้ยงวัว กระบือ และเลี้ยงปลา ได้รับความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำมูลวัว กระบือ มาทำเป็นปุ๋ยหมักใว้ใช้เอง

 

ในการนี้เกษตรกร จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการให้ความรู้ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

@spkphusing