ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ประจำปี พ.ศ.2565

ณ ประชุม 1 ศูนย์พันฒนาการเกษตรภูสิงห์

  

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ประจำปี พ.ศ.2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ และมอบปัจจัยการผลิตตามแผนงานโครงการและงบประมาณที่ศูนย์ฯ มีอยู่กว่า 30 หลักสูตร หากราษฎรไม่สามารถมาอบรมได้ศูนย์ฯ ก็ขอพิจารณามอบปัจจัยและแนะนำขั้นตอนกระบวนการในการผลิตให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการบูรณาการของหน่วยงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ฯ


 

@spkphusing