จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

    

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่1 และรุ่นที่2 จำนวนเกษตรกรรุ่นละ 50 ราย ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 วิทยากรโดย นายปรีดา มุ่งหมาย เกษตรกรดีเด่นด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐานGAP ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ


 

@spkphusing