ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. และนายอำเภอภูสิงห์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และติดตามการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 

 

@spkphusing