ร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา

ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชหลังนา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

 

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ คลิก

 

วันที่ 29 เมษายน 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯร่วมจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 67พรรษา โดยมีท่านสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบอดีกรมวิชาวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธี ซึ่งจ่าสิบเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ โดยการลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำมากมาเป็นการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชหลังนาในเขตชลประทานซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยมีผลตอบแทนสูง และมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนที่สำคัญจะช่วยปลุกจิตสำนึกให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชหลังนา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการภายในศูนย์ฯ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ในการจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังต่อไปนี้

ฐานที่ 1 ฐานของงานวิชาการเกษตร

ฐานที่ 2 ฐานการตลาด สหกรณ์

ฐานที่ 3 ฐานการปรับปรุงบำรุงดิน งานพัฒนาที่ดิน

ฐานที่ 4 ฐานการทำอาหารสัตว์ งานพัฒนาการปศุสัตว์ และ

 

ฐานที่ 5 ฐานการปลูกพืช ของ CP

 

@spkphusing