ต้อนรับคณะดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอนิคมคำสร้อย จัดกัด ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

       

วันที่ 28 เมษายน 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอนิคมคำสร้อย จัดกัด ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์