ร่วมประชุมปรึกษาหารือจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

  

วันที่ 21 เมษายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา  และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำมากมาเป็นการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชหลังนาในเขตชลประทานซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย มีผลตอบแทนสูง และมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนที่สำคัญจะช่วยปลุกจิตสำนึกให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ