ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ในกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลา

ณ หนองกระทุ่ม พื้นที่ 22 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 9 เมษายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมงานพัฒนาการประมง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ในกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลา ณ หนองกระทุ่ม พื้นที่ 22 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการ ฝึกอบรมการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ปี2564 (กปร.)และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ ปี2564 (กปร.) โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกรรมทั้งหมด 199 ราย

@spkphusing