ติดตามการดำเนินกิจกรรม แปลงต้นแบบการปลูกพืชหลังนา (ข้าวโพดอาหารสัตว์)

ณ แปลงนายอัธยาศัย แก้วมงคล บ้านโคกใหญ่ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ 1 เมษายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มหาชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม แปลงต้นแบบการปลูกพืชหลังนา (ข้าวโพดอาหารสัตว์) พื้นที่ 4 ไร่ เกษตรกรนายอัธยาศัย แก้วมงคล บ้านโคกใหญ่ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing