วิสัยทัศน์/พันธกิจ (ศูนย์ฯ)

    วิสัยทัศน์   เป็นองค์กรที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า แก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองนำสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

    พันธกิจ

                 1. จัดทำแผนประสานการปฏิบัติ ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานศูนย์พัฒนาการพัฒนาภูสิงห์เพื่อสนอง พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                                                         

                2. ดำเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้และอื่นๆ ฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กลับคืนป้องกันมิให้เกิดการเสื่อมโทรมและเสริมสร้างให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรดังกล่าว                                3. ดำเนินงานศึกษาและพัฒนาการจัดระบบการผลิตพืช การปศุสัตว์ การประมง และเทคโนโลยีของที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นกระบวนการการผลิตของระบบเกษตรทั้งระบบประกอบด้วย ข้าว พืชไร่ พืชสวน หม่อนไหม และยางพาราให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร์มุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การขยายผลกิจกรรมพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในไร่นาหมู่บ้านรอบศูนย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    4. ดำเนินการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบของสถาบันราษฎรและเครือข่ายในพื้นที่ศูนย์ฯ

ให้เกิดการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน

     ภารกิจ

1. น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาศึกษา ค้นคว้า  พัฒนาผลการศึกษาด้านต่างๆ  เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ภูมินิเวศ และ ความต้องการของชุมชน

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่ปลอดภัย ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว  เพื่อสนองตอบ ความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดรายได้ของราษฎร  บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศให้ยั่งยืน

3. ขยายผลการศึกษา  พัฒนาไปสู่ราษฎร และ กลุ่มเป้าหมายในรูปของเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. พัฒนากระบวนการให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จประกอบด้วยการศึกษาพัฒนาการบูรณาการของหน่วยงานผสมผสานทุกสาขาในลักษณะ สหสาขาวิชา”  ให้เป็นลักษณะและต้นแบบของ พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

@spkphusing