โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาด้านประมง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การปลูกผักอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing