โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

วัดบ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

 

       ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาด้านหม่อนไหม ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบศูนย์ฯบริการร่วมซึ้งสอดคล้องกับภารกิจศูนย์ดำรงธรรม โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing