โครงการฝึกอบรมเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2564

การผลิตพริกคุณภาพ

  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

      นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการผลิตพริกคุณภาพ รุ่น 1 เกษตรกรเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน 50 ราย โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ