โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

โรงเรียนเพียงหลาง14 อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

     ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาด้านประมง ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การปลูกผักอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ณ โรงเรียนเพียงหลาง14 อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing