ติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์

ติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ณ บ้านโนนสีทอง

 

         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ เพื่อให้ความรู้การดูแลตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยว ผักตามฤดูกาล พร้อมวิธีทำกับดักช่วยป้องกันศัตรูพืช  บ้านโนนสีทอง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  

@spkphusing