ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ บ้านหนองโปร่งใหญ่

 

         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ ต้องการอาชีพเสริม และสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบจำนวน 5 ราย โดยการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก บ้านหนองโปร่งใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ