ผลการดำเนินการจัดงาน

การดำเนินงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม  2560

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมบูรณ์  วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. ประธานในพิธี เปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายสักการะ นายธงชัย เจริยญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ  นายสมชาย  เชื้อจีน  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ กล่าวรายงาน  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรดีเด่นในด้านต่างๆ และผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสิ้น 15 ราย  หลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้ติดตามได้ชมนิทรรศการภายในงาน จำนวน 20 หน่วยงาน และปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำภายในศูนย์ฯ จำนวนผู้มาร่วมงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,500 คน

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ