อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2560  

ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับคณะทำงานศูนย์ฯ เพื่อสนองพระราชดำริให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้ตรวจเยี่ยมแปลงต้นแบบ เกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 2 แปลง

 

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม