ต้อนรับการตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

พลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญผอ.สปร.ทบ.และคณะ

เดิมทางตรวจเยี่ยมชมศูนย์ศูนยน์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 พลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เดิมทางตรวจเยี่ยมชมศูนย์ศูนยน์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายเมีธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับในการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในครั้งนี้..

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม

 

@spkphusing