ฝึกอบรมเกษตรกร ปี 59

 

 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร จำนวน 179 ราย

 จัดฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการปลูกพืชแซมยาง และพืชร่วมยางเพื่อเป็นรายได้เสริม” จำนวน ๑ รุ่น

. หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องจากปัญหาราคายางพาราที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อหาทางออกและช่วยเหลือเกษตรกร โดยการใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชแซมยาง และพืชร่วมยางเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้ระดับหนึ่ง และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริม สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

 

. เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเสริมมีรายได้

 

. ทำให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และหาทางออกให้เกษตรกรได้เลือกไปปฏิบัติให้มีรายได้เสริม

มีเกษตรกร เข้ารับฝึกอบรมในครั้งนี้  จำนวน 179 ราย


ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

@spkphusing