ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2559

พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ  ผอ.ศปป.6 กอ.รมน.

 พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ  ผอ.ศปป.6 กอ.รมน. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2559 และสำรวจพื้นที่ประสานงานและติดตามความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อพึ่งพาตนเองสำหรับศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 2 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะทำงานของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

   

 

 

 

  

 

@spkphusing