จ้างเหมาบริการ

คนงานจ้างเหมาบริการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

คนงานจ้างเหมาบริการ                 จำวนนวน  52  คน

@spkphusing